Лоскутов Олег Анатолійович

Завідувач кафедри, професор


LosПрофесор Лоскутов О.А. очолює кафедру анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика з початку 2016 року.  

Під час знаходження на науковій роботі проводив активну науково-дослідну діяльність по впровадженню нових методик і удосконаленню існуючих технологій в анестезіології.

Їм активно розробляються і впроваджуються нові методики консервації і захисту міокарда при хірургічній корекції вад серця, що засвідчено в 9 декларативних патентах, співавтором яких він є.

Їм розроблені і впроваджені в практику методики проведення операцій зі штучним кровообігом у дітей без використовування донорської крові і її компонентів, методи захисту міокарду у дітей з використанням кров’яної кардіоплегії.

Ще одним напрямом його роботи є вивчення ускладнень раннього постперфузійного і раннього післяопераційного періоду, які пов’язані з порушенням киснево-транспортної функції крові в результаті неконтрольованої гемодилюції, або масивної кровотечі. В ході вивчення даного питання ним визначені патофізіологічні аспекти компенсаторних реакцій, які спостерігаються при низькому вмісті гематокриту, проведений глибокий аналіз показників системи доставки і споживання кисню, що знайшло своє віддзеркалення в наукових публікаціях і докладах на конференціях.

В результаті проведених досліджень ним надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні оперативних втручань на «відкритому серці» в умовах штучного кровообігу, удосконалена тактика анестезіологічного забезпечення при операціях, що супроводжуються масивною крововтратою. Їм надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу.

Лоскутов О.А. активно займається проблемами післяопераційного лікування пацієнтів (терапія післяопераційних септичних ускладнень, рання екстубація хворих), розробляє і впроваджує нові методики проведення штучного кровообігу (модифікована ультрафільтрація при штучному кровообігу).

Він узагальнив і cиcтематизував каpдіoпpoтективні метoдики і pізні ваpіанти пpекoндиціoнування, які викopиcтoвуютьcя пpи анеcтезіoлoгічнoму забезпеченні у пацієнтів з ІХC, пpoвів пopівняльну хаpактеpиcтика їх ефективнocті; наукoвo oбгpунтoвав кoмплекcну cиcтему захoдів, яка cпpямoвана на підвищення безпеки та ефективнocті захиcту міoкаpда від ішемії під чаc пpoведення oпеpацій АКШ, яка oб’єднала фактopи анеcтезії та лoкальнoгo захиcту міокарда.

Їм впроваджені принципово нові підходи дo забезпечення каpдіoпpoтекції і захиcту міoкаpда, які мoжуть бути pеалізoвані пpи пpoведенні анеcтезіoлoгічнoгo забезпечення у пацієнтів з ІХC.

Лоскутов О.А. неодноразово виступав з доповідями на конференціях Асоціації анеатезіологів України, а також приймав активну участь в міжнародних конгресах і симпозіумах з анеатезіології.

Опублікував 195 друкованих праць, з них більше 50? за кордоном (Франція, Італія, Польща, Угорщина, Росія, Молдова, Казахстан, Білорусія). Співавтор 2 монографій, підручника з анестезіології та інтенсивної терапії, співавтором 9 патентів на винахід та 3 патенти на корисну модель.

Профіль та бібліографічні посилання у базі Google Scholar

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум